STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 305 /BC-UBND 29/03/2023 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện việc thống nhất nhận thức về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
2 306 /BC-UBND 29/03/2023 BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến
tín ngưỡng, tôn giáo từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/3/2023
3 301 /UBND-VH 28/03/2023 V/v cử đầu mối để chia sẻ dữ liệu, cấp quyền quản lý, chỉnh sửa, tạo địa chỉ số tại địa phương đảm bảo yêu cầu theo quy định về xây dựng Nông thôn mới
4 300 /BC-UBND 26/03/2023 BÁO CÁO Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
5 298 /BC- UBND 26/03/2023 BÁO CÁOKết quả thực hiện Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND Tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn Tỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung
6 295/UBND-VH 22/03/2023 V/v tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng quán bar.
7 291 /BC-UBND 21/03/2023 BÁO CÁO
Danh sách Cán bộ, công chức xã
đã đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
(Báo cáo theo Công văn số 929/UBND-VP ngày 16/3/2023 của UBND huyện)
8 269 /TB-UBND 19/03/2023 THÔNG BÁO
Về việc nghiêm cấm đổ rác tại nơi công cộng trên địa bàn toàn xã
9 281 /UBND-VP 19/03/2023 V/v cho ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thí điểm khu giải trí, ẩm thực tại KDL Xuân Thành
10 275 /UBND-VP 19/03/2023 V/v góp ý các Dự thảo Nghị định
11 245 /BC-UBND 15/03/2023 BÁO CÁO
Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
12 250/KH-UBND 14/03/2023 KẾ HOẠCH
Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm,
trên địa bàn xã năm 2023
13 246 / BC-UBND 14/03/2023 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022;
Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
14 244 /BC-UBND 13/03/2023 BÁO CÁO
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023.
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
(Số liệu từ ngày 15/12/2022 đến ngày 13/03/2023)
15 222 /UBND-VHTT 09/03/2023 V/v cung cấp tư liệu, hình ảnh,
bài viết về các lễ hội trên địa bàn xã Xuân Thành
16 223 /UBND-VH 09/03/2023 V/v báo cáo thống kê các cơ sở tôn giáo, công trình tôn giáo
17 193 /UBND-VP 06/03/2023 V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023
18 189 /UBND-VP 06/03/2023 V/v thực hiện đổi GPLX trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công quốc gia
19 175 /BC-UBND 28/02/2023 BÁO CÁO
V/v thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng
20 165 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Hải, xã Xuân Thành
21 169 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Vân, xã Xuân Thành
22 172 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành
23 173 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Phú, xã Xuân Thành
24 174 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Sơn, xã Xuân Thành
25 166 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành
26 167 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành
27 168 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Long, Xuân Thành
28 170 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Yên, xã Xuân Thành
29 171 /QĐ-UBND 28/02/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành
30 160 /TB-UBND 23/02/2023 THÔNG BÁO
Về việc cho thuê địa điểm kinh doanh tại Khu Du lịch biển
Xuân Thành năm 2023
31 158 /UBND-VP 23/02/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
32 157 /UBND-NN&MT 23/02/2023 Vv hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ
bệnh Huyết dụ trên cây Ngô vụ Xuân 2023
33 154 /BC-UBND 22/02/2023 BÁO CÁO
Về thủ tục hành chính vướng mắc để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2023
34 153/UBND-NN 22/02/2023 Công văn thực hiện kế hoạch khung khu dân cư kiểu mẫu
35 148 /UBND-VP 20/02/2023 V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
36 103 /BC- UBND 08/02/2023 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết 134/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.
37 69/KH-UBND 29/01/2023 KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Thành năm 2023
38 70/KH-UBND 29/01/2023 KẾ HOẠCH
Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh mạng năm 2023
39 12 /UBND-VP 09/01/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ
40 07UBND-VP 05/01/2023 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023
41 189 / BC-UBND 19/12/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
42 Số: 245 /UBND-NN 20/11/2022 V/v Đăng ký giống Lúa sản xuất vụ Xuân năm 2023
43 Số: 241 /UBND-NN 20/11/2022 V/v đôn đốc triển khai sản xuất tập trung mô hình Ngô vụ Đông – Xuân năm 2023
44 Số: 46 / KH-UBND 18/11/2022 Kế hoạch sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
45 Số: 157 /BC-UBND 17/11/2022 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 xã Xuân Thành
46 Số: 232 /UBND-VP 17/11/2022 V/v giao chuẩn bị hồ sơ thẩm định chỉ số CCHC về lĩnh vực Cải cách TTHC, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao và tổ chức tiếp công dân định kỳ
47 Số: 240 /UBND-CA 17/11/2022 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo
48 Số: 525 /QĐ-UBND 17/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi vi phạm
về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Xuân Thành
49 Số: 158 /BC-UBND 17/11/2022 Kết quả phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển chính quyền sốvà bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
50 Số: 159/BC-UBND 17/11/2022 BÁO CÁO
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây