STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 245 /UBND-NN 21/11/2022 V/v Đăng ký giống Lúa sản xuất vụ Xuân năm 2023
2 Số: 241 /UBND-NN 21/11/2022 V/v đôn đốc triển khai sản xuất tập trung mô hình Ngô vụ Đông – Xuân năm 2023
3 Số: 46 / KH-UBND 19/11/2022 Kế hoạch sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
4 Số: 157 /BC-UBND 18/11/2022 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 xã Xuân Thành
5 Số: 232 /UBND-VP 18/11/2022 V/v giao chuẩn bị hồ sơ thẩm định chỉ số CCHC về lĩnh vực Cải cách TTHC, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao và tổ chức tiếp công dân định kỳ
6 Số: 240 /UBND-CA 18/11/2022 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo
7 Số: 525 /QĐ-UBND 18/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi vi phạm
về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã Xuân Thành
8 Số: 158 /BC-UBND 18/11/2022 Kết quả phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển chính quyền sốvà bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
9 Số: 159/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO
Công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
10 Số: 153 /BC-UBND 17/11/2022 BÁO CÁO Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2022
11 Số: 154 /QĐ-UBND 17/11/2022 BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra văn bản liên quan đến:
Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở
12 Số: 155 /QĐ-UBND 17/11/2022 Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2022 trên địa bàn xã
13 Số: 152 / BC-UBND 15/11/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện cải cách Chế độ công vụ (Mục 5 – Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã theo Quyết định 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
14 Số: 151 /BC-UBND 15/11/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện cải cách Tổ chức bộ máy
(Mục 4 – Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã theo Quyết định 2125/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
15 Số 522/QĐ-UBND 14/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Xuân Thành năm 2022
16 Số:24/BC-TCT 14/11/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn xã Xuân Thành tháng 11
17 Số: 150 /BC-UBND 14/11/2022 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022
18 Số: 112 /TTr-UBND 10/11/2022 TỜ TRÌNH
V/v đề nghị nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức cấp xã
19 Số: 233 /UBND-VP 08/11/2022 V/v tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
20 Số: 238 /UBND-VP 08/11/2022 V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng trình Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC huyện năm 2022
21 Số: 44 /KH-UBND 06/11/2022 Kế hoạch thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Uỷ ban nhân dân xã năm 2022
22 Số: 231 /UBND-VP 01/11/2022 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ
đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ
tháng 9 năm 2022
23 SỐ 99/TTr-UBND 25/10/2022 Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2022
24 Số 21/TCT 25/10/2022 Về việc tăng cường hiệu quả công tác thực hiện đề án 06 trên địa bàn
25 Số: 490 /QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định V/v Thành lập tổ truyên truyền thực hiện đề án 06/CP và cài đặt ứng dụng Vneid lưu động trên địa bàn xã Xuân Thành
26 số 100/TTr-UBND 25/10/2022 Tờ trình đề nghị xét duyệt công nhận xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
27 Số: 493 /QĐ-UBND 25/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai hoạt động tài chính thu chi ngân sách xã
9 tháng năm 2022
28 Số 132/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
29 Số 133/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo giám sát việc hấp thụ chính sách theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện và việc phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải giai đoạn 2021 - 2023
30 số 489/QĐ-UBND 24/10/2022 Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn An toàn về ANTT năm 2022
31 Số: 487 /QĐ-UBND 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2022
32 Số: 21/TCT 21/10/2022 V/v hướng dẫn tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID
33 Số: 47 /KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
34 Số: 49 /KH-UBND 19/10/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn xã Xuân Thành
35 Số: 48 /KH-UBND 19/10/2022 KẾ HOẠCH Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
36 43/KH-UBND 16/10/2022 Kế hoạch triển khai tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Xuân Thành
37 Số 473/QĐ-UBND 16/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
về việc thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Xuân Thành
38 Số: 214 /UBND-VP 14/10/2022 V/v đôn đốc thực hiện một số nội dung về xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015
39 Số: 45 /KH-UBND 12/10/2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật
của người dân” trên địa bàn xã Xuân Thành
40 Số: 207 /UBND-VP 07/10/2022 V/v khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022
41 42/KH-UBND 29/09/2022 Kế hoạch thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh của người dân Nghi Xuân trên địa bàn xãXuânThành
42 Số 41/KH-UBND 29/09/2022 KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ
tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh ngày 19/5/2022
43 Số: 201 /UBND-VP 29/09/2022 Số: 201 /UBND-VP
V/v đôn đốc tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
44 39/KH-UBND 24/09/2022 KẾ HOẠCH
Triển khai bình xét Gia đình văn hoá, Gia đình thể thao,
Khu dân cư văn hoá năm 2022
45 Số 40/KH-UBND 24/09/2022 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các hoạt động trên địa bàn xã Xuân Thành theo
Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện về việc ban hành một số chính sách phát triển Văn hoá, truyền thông và Du lịch
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023
46 Số 19/BC-TCT-CA 23/09/2022 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn xã Xuân Thành ( Thời gian từ 30/3/2022- 23/9/2022)
47 Số: 34 /KH-UBND 23/09/2022 Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã Xuân Thành giai đoạn 2022-2030
48 Số: 178 /UBND-VP 08/09/2022 V/v đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
49 Số 30/KH-UBND 29/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Xuân Thành giai đoạn 2022 - 2026
50 Số: 174 /UBND-VP 26/08/2022 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HĐ/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây