Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá...

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, chiều ngày 27/5, đoàn đại...

Chứng thực điện tử là gì

Mỗi người dân chúng ta hay tạo cho mình một tài khoản trên dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính một...

Tham gia BHYT là bảo vệ sức khoẻ và mang...

Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngắm những khu vườn “trong mơ” trên xã...

Không chỉ có cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, nhiều khu vườn đẹp như “ trong mơ” trên xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Văn bản chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, dự kiến sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện dẫn đến nguy cơ...

NGHỊ QUYẾT Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai - 31/05/2021 14:53

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ XUÂN THÀNH

 

Số: 15/NQ-UBBC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Xuân Thành, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 22/4/2021 của Uỷ ban bầu cử xã về phân bổ danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 06 (sáu) đơn vị bầu cử trên toàn xã như sau:

1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 25 người;

2. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 43 người;

3. Kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử:

 

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử đại biểu HĐND xã

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

 

Ghi chú

1

 

 

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm các thôn Thành Hải và thôn Minh Hòa

1. LÊ THỊ KIM DUNG

538

94,39

 

2. TRỊNH THỊ DUYÊN

548

96,14

 

3. NGUYỄN VĂN HƯNG 

27

4,74

 

4. PHAN THỊ LÀNH 

52

9,12

 

5. PHAN XUÂN LÂN 

558

97,89

 

6. TRỊNH THỊ THƠ 

555

97,37

 

7. PHAN THỊ TRANG

548

96,14

 

8. PHẠM CÔNG VIÊN

12

2,11

 

2

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm thôn Thành Long

1. HOÀNG XUÂN BÁCH

8

2,48

 

2. ĐẬU XUÂN BÁO

29

9,01

 

3. PHẠM THỊ HƯƠNG

310

96,27

 

4. HOÀNG VĂN TÂN  

320

99,38

 

5. LÊ VĂN THÁI  

293

90,99

 

6. HOÀNG THỊ TRANG  

21

6,52

 

7. TRẦN THỊ TRANG  

281

87,27

 

3

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm các thôn Hương Hòa và thôn Thành Vân

1. PHAN THỊ DUNG  

503

99,02

 

2. TRẦN HOÀNG ĐIỆP

498

98,03

 

3. ĐẬU THỊ HÂN  

13

2,56

 

4. DƯƠNG ĐÌNH KHÓA  

24

4,72

 

5. PHAN XUÂN OANH  

476

93,70

 

6. TRẦN BÁ QUANG  

490

96,46

 

7. PHẠM XUÂN TIẾN  

7

1,38

 

4

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm các thôn Thành Yên và thôn Thành Tiến

1. DƯƠNG THỊ ANH  

545

96,46

 

2. NGUYỄN VIỆT HẢI HOÀI

16

2,83

 

3. NGUYỄN XUÂN HỒNG  

542

95,93

 

4. LÊ THỊ MAI HƯƠNG  

61

10,8

 

5. NGUYỄN THỊ LAN  

25

4,42

 

6. NGUYỄN VĂN MINH

535

94,69

 

7. TRỊNH THỊ NHUNG  

503

89,03

 

5

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm thôn Thanh Văn

1. TRẦN ĐĂNG BÁO  

368

93,40

 

2. PHẠM TRƯỜNG CHINH  

382

96,95

 

3. HOÀNG THỊ HÀ GIANG  

19

4,82

 

4. TRỊNH THỊ HẠNH  

39

9,90

 

5. NGUYỄN THỊ THANH  

17

4,31

 

6. TRẦN THỊ THỦY  

357

90,61

 

7. TRẦN BẢO TOÀN

378

95,94

 

6

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm các thôn Thành Phú và thôn Thành Sơn

1. TRẦN QUỐC ANH  

466

100

 

2. PHAN XUÂN DŨNG  

445

95,49

 

3. PHAN XUÂN KIÊM  

40

8,58

 

4. TRẦN TRUNG NAM  

16

3,43

 

5. LÊ VĂN THANH  

413

88,63

 

6. PHAN XUÂN THẮNG  

453

97,21

 

7. TRẦN TRUNG VĂN  

16

3,43

 

 

4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Xuân Thành  khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

 

STT

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND xã

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

 

Ghi chú

1.

 

 

Đơn vị bầu cử số 01

Gồm các thôn Thành Hải và thôn Minh Hòa

1. PHAN XUÂN LÂN  

558

97,89

 

2. TRỊNH THỊ THƠ 

555

97,37

 

3. TRỊNH THỊ DUYÊN

548

96,14

 

4. PHAN THỊ TRANG

548

96,14

 

5. LÊ THỊ KIM DUNG 

538

94,39

 

2

Đơn vị bầu cử số 02

Gồm thôn Thành Long

1. HOÀNG VĂN TÂN 

320

99,38

 

2. PHẠM THỊ HƯƠNG

310

96,27

 

3. LÊ VĂN THÁI  

293

90,99

 

4. TRẦN THỊ TRANG  

281

87,27

 

3

Đơn vị bầu cử số 03

Gồm các thôn Hương Hòa và thôn Thành Vân

1. PHAN THỊ DUNG   

503

99,02

 

2. TRẦN HOÀNG ĐIỆP  

498

98,03

 

3. TRẦN BÁ QUANG  

490

96,46

 

4. PHAN XUÂN OANH  

476

93,70

 

4

Đơn vị bầu cử số 04

Gồm các thôn Thành Yên và thôn Thành Tiến

1. DƯƠNG THỊ ANH

545

96,46

 

2. NGUYỄN XUÂN HỒNG

542

95,93

 

3. NGUYỄN VĂN MINH

535

94,69

 

4.TRỊNH THỊ NHUNG

503

89,03

 

5

Đơn vị bầu cử số 05

Gồm thôn Thanh Văn

1. PHẠM TRƯỜNG CHINH

382

96,95

 

2. TRẦN BẢO TOÀN

378

95,94

 

3. TRẦN ĐĂNG BÁO 

368

93,40

 

4. TRẦN THỊ THỦY 

357

90,61

 

6

Đơn vị bầu cử số 06

Gồm các thôn Thành Phú và thôn Thành Sơn

1. TRẦN QUỐC ANH

466

100

 

2. PHAN XUÂN THẮNG

453

97,21

 

3. PHAN XUÂN DŨNG

445

95,49

 

4. LÊ VĂN THANH

413

88,63

 

 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn xã Xuân Thành  căn cứ Nghị quyết thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thường trực HĐND huyện;

- Uỷ ban bầu cử huyện;

- UBND huyện;

- UB MTTQVN huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã;

- Các thành viên UBBC xã;

- UBMTTQ VN xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Các đơn vị thôn xóm;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: UBBC xã, VT./.

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 (đã

ký)

Hoàng văn Tân

 

Nguồn tin: Thực hiện: Lê Du:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây