Quyết định công khai dự toán thu chi...

Quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Về việc công khai quyết toán thu - chi...

Về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018

Về việc công bố công khai dự toán thu,...

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Về việc công bố công khai dự toán thu,...

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

KẾ HOẠCH Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ  của Uỷ ban nhân dân xã năm 2021

Thứ hai - 27/09/2021 15:25

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN THÀNH

 

 
 

 

 

Số: 43 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

                 Xuân Thành, ngày 26 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức

đối với sự phục vụ  của Uỷ ban nhân dân xã năm 2021

                                                                           

{

 

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 1837/SNV-CCHC&VTLT ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; Trên cơ sở Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân về Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành xây dựng Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với UBND xã, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công tại UBND xã năm 2021 nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Thông qua đó nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức đcó những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

          - Kết quả đo lường sự hài lòng là một số nội dung (tiêu chí) quan trọng để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

          2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, công khai, khoa học và minh bạch; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công tại UBND xã.

- Các câu hỏi khảo sát phải đảm bảo tính khoa học, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với đối tượng khảo sát.

- Việc triển khai các hoạt động đo lường sự hài lòng phải đảm bảo theo đúng các nội dung của Kế hoạch, phù hợp với nguồn lực được phân bổ, tiết kiệm, đạt mục tiêu đề ra; có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bộ phận liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Ý kiến của người dân, đại diện tổ chức/doanh nghiệp được đảm bảo bí mật theo quy định của công tác điều tra xã hội học.

          II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG

          1. Phạm vi đo lường sự hài lòng: UBND xã.

          2. Đối tượng đo lường sự hài lòng: Là người dân hoặc cá nhân đại diện cho tổ chức/doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện giao dịch thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ tại UBND xã, kể từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 31/8/2021 (đảm bảo 12 tháng).

          3. Quy mô mẫu đo lường sự hài lòng

          Văn phòng UBND xã và báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) danh sách người dân, đại diện tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính và đã nhận kết quả theo số lượng được phân bổ dưới đây:

TT

Đơn vị

Cỡ mẫu

Ghi chú

Cá nhân

Tổ chức

Tổng

1

Xã Xuân Thành

40

10

50

 

Tổng

40

10

50

 

            Lưu ý:

- Đối với cá địa phương không có hoặc có số lượng thủ tục hành chính được giải quyết cho tổ chức/doanh nghiệp ít hơn cỡ mẫu quy định thì số lượng phiếu của tổ chức/doanh nghiệp được chuyển sang số lượng phiếu của cá nhân có thủ tục hành chính đã được giải quyết, nhận kết quả và ngược lại.

- Các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thuộc 03 lĩnh vực: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể: Tư pháp: 20 phiếu; Tài nguyên và Môi trường:20 phiếu; Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 phiếu.

- Không được đưa các trường hợp sau vào danh sách tổng thể: Người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch nhưng chưa nhận kết quả giải quyết TTHC; người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch trực tuyến và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích; người dân, tổ chức đã giao dịch và đã nhận kết quả nhưng địa chỉ của họ không ở địa phương.

4. Phương pháp đo lường sự hài lòng:

          - Ủy ban nhân dân xã giao Văn phòng UBND xã chủ trì phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC;

          - Các bộ phận: Tư pháp & Hộ tịch; Lao động TBXH và Địa chính & Xây dựng lập danh sách cỡ mẫu, phiếu (theo biểu mẫu gửi đính kèm) của cá nhân, cá nhân đại diện tổ chức, doanh nghiệp, gửi danh sách cỡ mẫu về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã), trước 10 giờ 00 phút ngày 05/10/2021 để tổng hợp gửi UBND huyện đảm bảo thời gian.

          - Ý kiến của người dân, đại diện tổ chức doanh nghiệp được đảm bảo bí mật về nguyên tắc theo quy định của công tác điều tra xã hội học.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Cựu chiến binh xã theo dõi, giám sát quá trình đo lường sự hài lòng theo đúng quy định.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

2. Trách nhiệm của các bộ phận liên quan.

2.1. Văn phòng UBND xã:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với công chức Tài chính - Kế toán và các bộ phận liên quan lập dự toán kinh phí hoạt động theo quy định trình UBND xã xem xét, quyết định.

- Báo cáo Thủ trưởng cơ quan kết quả đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2021.

          2.2. Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu UBND xã cấp kinh phí thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của UBND xã năm 2021.

          2.3. Công chức Văn hóa - Thông tin: phối hợp với cán bộ Truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung việc triển khai đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

          2.4. Các đơn vị thôn xóm: Phối hợp với Văn phòng UBND xã để triển khai công việc đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã năm 2021 trong phạm vi trách nhiệm.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh xã: Phối hợp với Văn phòng UBND xã theo dõi, giám sát quá trình đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã năm 2021 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (qua văn phòng UBND xã) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy, TTr HĐND xã;           

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- UBMT Tổ quốc xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Các đơn vị thôn xóm;

- Lưu: VT./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây